ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘สามารถดาวน์โหลดประกาศ พร้อมกับรายละเอียดวันรายงาน ฯลฯ ได้จากลิงค์ข้างล่างครับ

Untitled-3