ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ประสงค์จะประมูลอาคารเรือนไม้ ๒ ชั้น จำนวน ๔ หลังๆ ละ ๑๒ คูหา ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ซึ่งขึ้นทะเบียนราชพัสดุลำดับที่ ปน.๑๕๕๖, ปน.๑๕๕๗, ปน.๑๕๖๐ และ ปน.๑๕๖๑ ปลูกสร้างอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านยูโย เลขที่ ๑๔๗ ถนนเพชรเกษม ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ทำการรื้อถอน ด้วยวิธีขายทอดตลาดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าสู้ราคาขายทอดตลาดของทางราชการภายใต้เงื่อนไข ตามเอกสารแนบนี้

IMG_0242IMG_0243IMG_0244