ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์ประมูลขายทอดตลาดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรยะรัง (หลังเก่า) จำนวน ๑ หลัง ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปน.๘๒ ถ.สิโรรส ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งลักษณะรูปทรงของอาคารเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น ทรงเรือนไทย พื้นที่ใช้สอย ๔๓๘ ตารางเมตร โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี จะรื้อถอนอาคารหลังดังกล่าวด้วยวิธีขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนั้น จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าสู้ประมูลราคาขายทอดตลาดของทางราชการ ตามเอกสารแนบนี้

1554787963403155478796351715547879636241554787963725