วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยม สภ.ยะรัง รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติของหน่วย และได้กำชับการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ การระวังป้องกันที่ตั้งโดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ และให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ วินัยข้าราชการตำรวจโดยเคร่งครัด