วันที่ ๑๔ ก.ค.๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๐๐ น.
พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พร้อมด้วย พ.ต.อ.กีระติ แวยูโซ๊ะ รอง ผบก.และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันอาชญากรรมและจุดตรวจความมั่นคง ในเขตพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี และอ.ยะหริ่งได้กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในห้วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙
จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ได้ทวีความรุนแรง กระจายไปใน ๑๒ อำเภอ ณ วันนี้ มีผู้ติดเชื้อ ๕,๐๕๒ คน โดย อำเภอเมือง มีผู้ติดเชื้อสูงสุด รองลงมาเป็น อำเภอหนองจิก และยะหริ่ง มีการปิดมัสยิดแล้ว ๒๖ แห่ง บาลาเซาะห์(สถานที่ประกอบศาสนกิจ) ๑๘ แห่ง ใน ๒๕ หมู่บ้าน ๑๘ ตำบล ของ ๙ อำเภอ จนเกิดสถานการณ์วิกฤติด้านการรักษาพยาบาลและสาธารณสุข
ตามนโยบายรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนตำรวจภูธรภาค ๙ ให้ปฏิบัติตามประกาศข้อกำหนดตามความมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ในการควบคุม ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ มีการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายปกครอง เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจตราห้ามมิให้บุคคลออกนอกเคหสถานในห้วงระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ น.-๐๔.๐๐ น. มาตรการการเดินทางข้ามจังหวัด และการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ได้กำชับ หน.สถานีตำรวจ ให้ประสานงานกับทางนายอำเภอ สาธารณสุข ทหาร ฝ่ายปกครอง ปฏิบัติงานในพื้นที่ของตน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในขณะเดียวกันต้องป้องกันเหตุ ในเรื่องสถานการณ์ความมั่นคง ซึ่งอาจมีเหตุการก่อความไม่สงบเกิดขึ้น รวมถึงการระมัดระวังในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสอีกด้วย ดูน้อยลง