ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรื่อง อาคารที่พักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สถานีตำรวจภูธรยะรัง จำนวน ๒ หลัง ๑๘ คูหา

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ประสงค์จะประมูลขายทอดตลาด อาคารที่พักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สถานีตำรวจภูธรยะรัง จำนวน ๒ หลัง ๑๘ คูหา ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ ปน.๘๓ หลังลำดับที่ ๓ และลำดับที่ ๕ ซึ่งเป็นอาคารปลูกสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี รายละเอียดตามเอกสารแนบ Advertisements

ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ประสงค์จะประมูลขายทอดตลาด อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ประสงค์จะประมูลขายทอดตลาด อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง จำนวน ๑ หลัง ซึ่งขึ้นทะเบียนราชพัสดุ ประเภทสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ราชพัสดุ หลังลำดับที่ ปน.๑๖๔๕ ตั้งอยู่ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาด

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ประสงค์จะประมูลอาคารเรือนไม้ ๒ ชั้น จำนวน ๔ หลังๆ ละ ๑๒ คูหา ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ซึ่งขึ้นทะเบียนราชพัสดุลำดับที่ ปน.๑๕๕๖, ปน.๑๕๕๗, ปน.๑๕๖๐ และ ปน.๑๕๖๑ ปลูกสร้างอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านยูโย เลขที่ ๑๔๗ ถนนเพชรเกษม ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ทำการรื้อถอน ด้วยวิธีขายทอดตลาดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าสู้ราคาขายทอดตลาดของทางราชการภายใต้เงื่อนไข ตามเอกสารแนบนี้