ข่าว, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พบปะเยี่ยมเยียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา การสร้างสันติสุขในสังคมและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาให้เข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต.